+373 22 27 91 21
Prima Despre

Despre

Oficiul este o instituţie publică, în care autoritatea publică responsabilă de elaborarea politicii de dezvoltare regională exercită funcţia de fondator.

Oficiul are misiunea de a coordona şi de a organiza activităţile orientate spre asigurarea implementării programelor şi proiectelor în domeniile stabilite în Legea nr.27/2022 privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală.

Domeniile de intervenţie ale Oficiului sunt următoarele:

1) îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare locale;

2) construcţia şi renovarea infrastructurii sociale;

3) cofinanţarea proiectelor implementate din sursele de asistenţă externă;

4) alte domenii atribuite prin acte normative, inclusiv domeniile aferente celor gestionate de către fondator.

Oficiul are următoarele funcţii:

1) acordarea suportului necesar la implementarea programelor şi proiectelor în domeniile descrise la punctul 5, precum şi alte funcţii atribuite prin deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale  şi/sau ale fondatorului;

2) implementarea eficientă a programelor şi proiectelor din domeniile de competenţă în conformitate cu sarcinile stabilite;

3) administrarea mijloacelor financiare alocate proiectelor din domeniile de competenţă în conformitate cu acordurile de asistenţă externă şi bugetul aprobat;

4) acordarea suportului fondatorului la elaborarea propunerilor de proiecte în domeniile de competenţă;

5) elaborarea şi prezentarea către fondator şi Consiliul Naţional a rapoartelor privind procesul de implementare a programelor şi proiectelor, precum şi privind utilizarea mijloacelor financiare destinate acestora.

Oficiul exercită următoarele atribuţii:

1) elaborează regulamente de desfăşurare a apelurilor de propuneri de proiecte şi asigură implementarea acestora;

2) elaborează şi prezintă spre aprobare documentele de reglementare a proceselor de implementare a programelor şi proiectelor şi alte acte de reglementare;

3) asigură managementul şi monitorizarea resurselor financiare alocate pentru implementarea programelor şi proiectelor finanţate din resursele Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală;

4) implementează programe şi proiecte de asistenţă externă conform prevederilor actelor normative sau acordurilor de asistenţă externă încheiate cu partenerii externi de dezvoltare; 5) asigură realizarea transparentă a procedurilor de achiziţii publice;

6) asigură supravegherea şi verificarea calităţii îndeplinirii serviciilor, lucrărilor şi furnizării bunurilor în termenele stabilite de către contractori şi consultanţii contractaţi;

7) acordă suport partenerilor de dezvoltare şi/sau donatorilor şi experţilor acestora în stabilirea relaţiilor cu agenţii economici şi autorităţile publice, inclusiv realizarea altor funcţii atribuite prin prevederile acordurilor de asistenţă externă;

8) organizează instruiri şi oferă asistenţă metodologică privind procedurile de implementare şi raportare pentru beneficiarii şi partenerii programelor şi proiectelor de dezvoltare locală din Republica Moldova;

9) oferă sprijin consultativ beneficiarilor privind aspectele de implementare a programelor şi proiectelor (proceduri de achiziţii, aspecte privind vizibilitatea, contabilitatea, înregistrarea etc.);

10) asigură suportul necesar fondatorului în procesul de negocieri pentru implementarea programelor şi proiectelor de asistenţă externă.

 

 1. Director
 2. Directori adjuncţi
 3. Direcţia planificare operaţională
 4. Serviciul evaluare ex-post şi raportare
 5. Serviciul sisteme informaţionale şi tehnologia informaţiei
 6. Direcţia autorizare plăţi şi monitorizare proiecte
 7. Direcţia control implementare
 8. Serviciul audit intern
 9. Direcţia administrativă
 10. Serviciul juridic şi resurse umane
 11. Serviciul comunicare
 12. Direcţia finanţe şi achiziţii